Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu

Kolorowy pasek

Prawa osób, których dane dotyczą wynikające z RODO

Prawa osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


1.    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
       a)    polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do ZGiUK Sp. z o.o. z pytaniem czy ZGiUK Sp. z o.o. przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),
       b)    oprócz informacji, o których mowa powyżej, może Pan/Pani otrzymać  informację o danych osobowych w powszechnie używanym formacie. Prawo do uzyskania informacji o danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

2.    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do ZGiUK Sp. z o.o. o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,

3.    prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):
        a)    w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
        b)    art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (ZGiUK Sp. z o.o. nie będzie mogła usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji),

4.    prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
       a)    prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
       b)    może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:
              -    kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
              -    sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
              -    ZGiUK Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
              -    wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,
        c)    przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania ZGiUK Sp. z o.o. przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,

5.    prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
       a)    jeżeli ZGiUK Sp. z o.o. zrealizuje Pani/Pana prawo do:
            -    sprostowania nieprawidłowych danych,
            -    uzupełnienia niekompletnych danych,
            -    usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
            -    ograniczenia przetwarzania danych osobowych
        b)    ZGiUK Sp. z o.o. informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
        c)    ZGiUK Sp. z o.o. poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,

6.    prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
        a)    z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:
              -    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,
              -    oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
       b)    w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez ZGiUK Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,

 

7.    prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
       a)    skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych,
       b)    Spółka może odmówić zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powołując się na:
              -    istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
             -    istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8.     prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art34 RODO):
        a)   prawo to jest realizowane z inicjatywy ZGiUK Sp. z o.o. w sytuacji, gdy w ZGiUK Sp. z o.o. doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,
        b)   WUP przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
              -   imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
              -   opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
              -   opis zastosowanych lub proponowanych przez ZGiUK Sp. z o.o. środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
        c) art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy ZGiUK Sp. z o.o. jest zwolniona z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.


Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z art. 15-21 RODO w ZGiUK Sp. z o.o. 

1.    Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ ZGiUK Sp. z o.o. jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.
2.    Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:
       a)    bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie ZGiUK Sp z o. o. w Lubaniu ul. Bankowa 8,
       b)    pocztą tradycyjną na adres siedziby ZGiUK Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań,
       c)    elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres : dane.osobowe@zgiukluban.pl
3.    Zgłoszenie żądania osoby  w zakresie realizacji praw wskazanych w art. 15-21 RODO powinno zawierać:
       a)    dane dotyczące osoby, której żądanie dotyczy :  imię, nazwisko, adres zamieszkania (opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu: telefon, e-mail),
       b)    opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,
       c)    czytelny podpis osoby/pełnomocnika zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,
       d)    dołączona kopia pełnomocnictwa jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,
       e)    informacje o preferowanej formie odpowiedzi, jeżeli kanał odpowiedzi ma być inny niż zgłoszone żądanie.
4.    Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana praw wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
5.    Jeżeli ZGiUK Sp. z o.o będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

 

Sposób i terminy realizacji Pani/Pana praw na wniosek z art. 15-21 RODO w ZGiUK Sp. z o.o.


1.    Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO ZGiUK Sp. z o.o.  zobligowana jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
2.    ZGiUK Sp. z o.o.  bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
      a)    ZGiUK Sp. z o.o.  realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem,
      b)    lub ZGiUK Sp. z o.o. informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań podając przyczynę opóźnienia,
      c)    lub ZGiUK Sp. z o.o. odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
            -    o powodach niepodjęcia działań,
            -    o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
            -    o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Metadane

Podmiot udostępniający:ZGiUK Sp. z o.o. Lubań
Źródło informacji:Artur Sawicz
Data utworzenia:2018-10-18 12:54:45
Wprowadził do systemu:Artur Sawicz
Data wprowadzenia:2018-10-18 12:55:04
Opublikował:Artur Sawicz
Data publikacji:2018-10-18 13:13:43
Ostatnia zmiana:2018-10-18 13:24:06
Ilość wyświetleń:599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij